Dama Çözümleri 21 Kasım 2020

Türk Daması Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Sponsorluk Kurulu Başkanı Ahmet Murat Çelik'in hazırladığı Dama Köşesi her cumartesi Aydınlık Gazetesi'nde, yanıtlar Aydinlik.com.tr'de... 21 Kasım 2020 tarihli dama soru ve çözümleri aşağıda...

Dama Çözümleri 21 Kasım 2020
A+ A-

20. ASRIN BAŞINDA DAMA

Ben bu hafta sizlere geçtiğimiz yüzyıl başında yayında olan "20. Asırda Zeka Dergisi'inde yayınlanan bir makaleyi aktararak damanın nitelik ve nicelik olarak nereden nereye geldiğimizi göstermeye çalışacağım.

"Geçen nüshamızda dama devrinden bahsedeceğimizi vaat etmiştik. Tarih-i

Osmaninin son

sahifelerinde bu devrin oldukça mühim bir yer işgal edeceği tabiidir.

Sultan Abdülaziz’in zaman-ı

saltanatında memlekete pek çok paralar girmiş ve bu paraların temin

ettiği refah ve saadet halkta

eğlenceye karşı büyük bir temayül uyandırmıştı. Eğlence iptilası en

evvel saray-ı padişahîden başladı.

Gümülcüne’den getirilmiş Pomak pehlivanlar bir taraftan iri ve gürbüz

vücutlarıyla baharın taze

çimenleri üzerinde güreşiyor, Padişah hazretleri bir taraftan

bunları seyrederek maddi bir spor

hayatı yaşarken diğer taraftan da damaya merak ediyor; fikri en ince

ihtimalat ve tasavvurat ile

kavuran bu müşkül oyunun dekayikına vakıf zevatı sarayına davet

ediyordu. Bu davet olunan zevat

meyanında riyaset mevkiini ihraz eden Damacı Ethem Efendi oldu.

Kendisi takriben 1225 tarihinde

Üsküdar’da doğmuş ve yine orada büyümüştür. Ölünceye kadar has ahır

kâtiplerinden idi. Geçenlerde

vefat eden maliye nazırı Ragıp Bey Ethem Efendi’nin oğludur. Ethem

Efendi damada pek büyük bir

kudreti haizdi. Üç bin açmazı vardı ki bunları kemal-i sürat ve

sühuletle icra ederdi. Asrın diğer

damacıları arasında İbrahim Efendi, Haçik Efendi, Mabeyin Kâtibi Ziya

Bey vardı. Bunlar birinci

dereceyi işgal ediyorlar ve ikinci derecede kuvveti haiz zevattan

seryaver Halil Paşa’nın Kabataş’taki

konağında toplanarak bu oyun ile meşgul oluyorlardı. Bunlardan İbrahim

Efendi damadaki mahareti

sayesinde Ethem Efendi’nin pek ziyade nazar-ı memnuniyetini celp etmiş

ve nihayet kızını alarak

damadı olmuştu. Gerek Ethem Efendi ve gerek İbrahim Efendi gayet hür

fikirli, zarif, nüktegû zatlardı.

Ben damanın hem sporcu hemde izleyici açısından oradan buraya irtifâ kaybını görünce boğazım düğümleniyor.

Makaleye erişimimizi sağlayan Suat BOZTEPE hocama teşekkür ederim.

CHADİ KLEİT 07

Dama Çözümleri 21 Kasım 2020 - Resim: 1

CHADİ KLEİT 08

Dama Çözümleri 21 Kasım 2020 - Resim: 2